header4

Tisztelt horgásztársak!

2020. évi közgyűlésen a vezetőség alapszabály módosításra tesz javaslatot. 

A módosítási javaslat:

 

Oroszlányi Horgász Egyesület

Alapszabály módosítása 2020.

 

Az alapszabály 4.§ 19. pontjának a) alpontja a következő szerint módosul:

„ az Alapszabályt, az OHE horgászrendjét, hatályos fegyelmi szabályzatát a közgyűlés és a vezetőség határozatait megtartani;"

Az alapszabály 4.§-a, a következő 20. ponttal egészül ki:

  1. A tagok továbbá kötelesek minden olyan magatartástól, megnyilvánulástól tartózkodni, mellyel:
  • rosszindulatból, alantas szándékkal az egyesület választott tisztségviselőit hamis állításokkal rossz színben tüntetik fel, az egyesületről, annak működéséről olyan állítást fogalmaznak meg, ami rontja annak megítélését, az egyesület jó hírnevét csorbítja, vagy viselkedésével erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz az egyesületnek.
  • az ellenőrzésre jogosult személy (halőr, társadalmi halőr, egyéb ellenőrzésre jogosult személy) hatáskörének gyakorlása közben, vagy amiatt történő fenyegetést, tettleges bántalmazást valósít meg, vagy vele szemben kényszerítő eszközt (fegyver, annak minősülő tárgy, kutya stb.) használ.
  • az egyesületi rendezvényein (közgyűlés, stb.) horgásztársat, vagy tisztségviselőt rágalmaz, személyiségi jogait megsérti, vagy tisztességét kétségbe vonja.

Az alapszabály 4.§ 23. pontja a következő szerint módosul:

Kizárás folytán az veszti el a tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) tag kizárására vonatkozó szabályok alapján fegyelmi eljárás keretében jogerősen kizár az Egyesület tagjai sorából.

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le.

A kizárási eljárást az egyesület választott tisztséget betöltő és be nem töltő tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai ügyében az egyesület fegyelmi bizottsága, míg a fegyelmi bizottság tagjainak ügyében az egyesület elnöksége folytatja le.

A kizárni kívánt tagot az eljárás megindításáról, az elkövetett szabályszegésről, az eljárás alapjáról, a kizárási eljárás lefolytatásának helyéről, időpontjáról, az őt megillető jogairól, a tárgyalás mulasztásának következményéről írásban, előzetesen, postai úton, tértivevényes levél formájában értesíteni kell oly módon, hogy a levél kézhezvétele és a tárgyalás megtartásának időpontja között legalább 8 (azaz nyolc) napnak el kell telnie.

A kizárni kívánt tag a kizárási tárgyaláson személyesen részt vehet, vagy a képviseletre vonatkozó szabályok szerint képviselővel is eljárhat.

Legkésőbb a tárgyaláson előadhatja a kizárással szembeni védekezését, annak alátámasztására szolgáló bizonyítékait benyújthatja, tanúk megidézését azok meghallgatását indítványozhatja. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A tag kizárásának ügyében született döntésről készült határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell az alapul szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

A határozatot, annak meghozatalát követő 8 (azaz nyolc) napon belül, írásban, postai úton, tértivevényes formában a taggal közölni kell.

A meghozott határozattal szemben a vonatkozó jogszabályok szerint bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A jelen pontban nem szabályozott eljárási kérdésekben a mindenkori hatályos fegyelmi szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

Az alapszabály 7.§-a, a következő 12. ponttal egészül ki:

  1. „az egyesület vezető tisztségviselői (elnökség), a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében a másodfokú eljárás lefolytatása."Az alapszabály 20.§-ának 18. pontja a következő szerint módosul:

Elsőfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében."

Az alapszabály 28.§-ának 1. pontja a következő szerint módosul:

  1. A fegyelmi bizottság tagjait a közgyűlés választja meg öt évre. A fegyelmi bizottságnak öt tagja van. A fegyelmi bizottság tagjai maguk közül egyszerű többséggel választják meg a fegyelmi bizottság elnökét.

Az alapszabály 28.§-ának 3. pontja a következő szerint módosul:

  1. A fegyelmi bizottság első fokon eljár az Egyesület választott tisztséget betöltő és be nem töltő tagjainak, valamint a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. A fegyelmi bizottság jár el ugyanezen tagok kizárására indított fegyelmi eljárás során is.

 Az alapszabály 28.§-ának 6. pontja a következő szerint módosul:

  1. A fegyelmi bizottság tagjai:

            …………….. elnök (cím………………….)