elerhetoseg_header

HORGÁSZRENDérvényes: 2014. január 1 -től    letoltes

 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK                                             

I/1. Az erőműi tavon horgászhellyel (állással) és csónakkal kizárólag az OHE tagjai, illetve jogilag azonos elbírálású csoportok rendelkezhetnek.

I/2. A horgászhely nem strand, ezért ott fürdeni, hangoskodni tilos, a horgászhelyen tartózkodók magatartásáért a tulajdonos a felelős.

I/3. A vízszennyezés megakadályozása közérdek. Tilos a szennyvíznek bármilyen módon a tóba juttatása, továbbá a gépjárművek mosása, robbanómotorok (szivattyúk) üzemeltetése, a parttól számított 30 m-en belül. Az állás mögötti vízpart tisztán tartásáért az állástulajdonos a felelős, szemetet a kihelyezett szeméttárolóba kell gyűjteni.

I/4. A meglévő horgászálláson átalakítást, felújítást végezni csak úgy lehet, hogy az OHE-hez kettő példányban erre a célra rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani, melyet elbírálás után a Vértesi Erőmű Zrt. engedélyez. Az engedély kézhezvétele előtt a munkálatokhoz hozzáfogni nem szabad. Az építés vagy bővítés ideje alatt az engedélyt a helyszínen kell tartani, hogy az ellenőr a méretek betartását ellenőrizni tudja.

I/5. A környezetvédelmi előírások szigorú érvényesítése minden horgász kötelessége. Az előírások megtartásának érdekében minden partszakaszon és a gátak területén is tilos szemetelni. Szemetes helyen a rend helyreállításáig a horgászatot szüneteltetni kell. Ilyen jellegű ellenőri felszólításnak haladéktalanul eleget kell tenni. Aki a felszólítást nem hajlandó tudomásul venni és a szemét összeszedését megtagadja, annak a területi engedélyét be kell vonni.

I/6. A horgászállást és a bejárót a tulajdonos köteles fegyelmi felelősség terhe mellett jó állapotban tartani.

I/7. Az állásjogosultság megszűnése (kilépés, haláleset, stb.) után a tulajdonos vagy örököse köteles az állást OHE-tag részére megvásárlásra felajánlani. Az örökös – amennyiben igényli és alapszabályba nem ütközik – kérheti felvételét az egyesületbe az állásjogosultság fenntartása érdekében.

Amennyiben örökösödés nem áll fenn vagy az örökösnek nincs belépési szándéka, az állást fél éven belül fel kell ajánlani. Ha ezen időszakban OHE-taggal szabályos adásvétel nem történik, az állást 3 hónapon belül le kell bontani és az álláshelyet az OHE részére vissza kell adni.

I/8. Az álláseladás vagy – vásárlás tényét a nyilvántartásban szereplő adatok változtatása miatt egy héten belül be kell jelenteni, mellékelve az adásvételi szerződés egy példányát. Az állást vásárló kötelessége a bejelentés. Az egyesület irodájában megfelelő nyomtatványt kap két példányban, melyet köteles kitölteni és az átírási illetéket befizetni. A tulajdonjogban bekövetkezett változásról a vevő a Vértesi Erőmű Zrt-től kap értesítést.

I/9. A következő évi területhasználati díjat az értesítésen feltüntetett időpontig be kell fizetni. A befizetés elmulasztása a Területi engedély bevonását vonja maga után.

I/10. A part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más egyesületi tagok, vagy ellenőrzést végzők közlekedjenek. Nem szabad megakadályozni a parton a vendéghorgászok horgászatát, ha magatartásukkal nem sértik az Országos Horgászrend előírásait és nem zavarják az állástulajdonosok tevékenységét. A parton építmények (ólak, garázsok, pincék) és kerítések építése tilos, a szabad közlekedést semmi nem zavarhatja. Ezen előírások megszegése a horgászállás fennmaradási engedélyének visszavonását eredményezheti.

I/11. A horgászállásra az ellenőrnek szabad bejutást biztosítani kell. A horgász bejárót napnyugtától napkeltéig működőképes jelzőberendezés esetén (csengő) le lehet zárni. A jelzőberendezés működtetése esetén haladéktalanul reagálni kell.

I/12. A Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonát képező parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos. Ebeket is csak gazdájuk jelenlétében szájkosárral, illetve pórázon lehet ott tartani úgy, hogy a környező állások tulajdonosait ne zavarja és az ellenőrök munkáját ne akadályozza.

II. CSÓNAKHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

II/1. Az OHE-tagok a hőerőmű tavon saját felelősségükre használhatnak csónakot. Nem OHE tag horgász csak az előírt azonosítási számmal ellátott csónakot használhat. A csónakos horgászat során elkövetett szabálysértésekért a csónak tulajdonosa is felelősségre vonható. Az esetleges balesetekért az OHE felelősséget nem vállal. Kiskorúak, ifi horgászok felügyelet nélkül csónakot nem használhatnak.

II/2. A csónakot az orrész mindkét oldalán nyilvántartási számmal kell ellátni a következők szerint: az OH betűjelzés után kötőjellel a szektor jele (A,B,C,D), majd újabb kötőjellel az állás-szám következik. A betűk és a számok magassága 12 cm, szélessége 8 cm kell legyen. Ha a tábla alapszíne fehér, úgy fekete, ha sötét, akkor fehér felirattal kell ráírni.

pl: OH - A -103 jelentése a következő:

- OH = oroszlányi horgász,

- A = oroszlányi oldal szektorjele,

- 013 = a tulajdonos állásszáma, egyben a csónakszám is.

Szektorok az alábbiak:

A = oroszlányi oldal

B = vízmű

C és D = bokodi oldal

II/3. Állással nem rendelkező csónaktulajdonos OHE-tag a csónakját a kikötőhely állásszámával köteles ellátni. Az időközben megváltozott állásszámokat a csónakra is fel kell festeni.

II/4. A hőerőműi tavon - mint horgásztavon - szörföt vagy vitorlást, illetve semmilyen strandeszközt sem az OHE tagjai, sem azok vendégei nem használhatnak.

II/5. A csónakot fürdőzésre sem a horgász, sem vendégei nem használhatják.

II/6. A csónakban csak annyi személy tartózkodhat, ahány személyes a csónak. Ez a szám a gyermekek esetében is érvényes.

II/7. A túlterhelt csónak tulajdonosa ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni gondatlan veszélyeztetés miatt.

II/8. A Vértesi Erőmű Zrt. bekerített üzemterületén, a völgyzáró gáton, illetve a táblával megjelölt helyen csónakkal kikötni tilos! A terelőgátaknál és egyéb műtárgyaknál 10 m-en belül, a szalagpálya alatt és a nyomsáv mindkét oldalán 3 m-en belül, a völgyzáró gátnál 50 m-en belül kikötni, illetve lehorgonyozni tilos!

II/9. A csónakról horgászni a horgászállásoktól, illetve parti horgászhelyektől számított 150 m-en belül tilos! Csónakkal úgy kell a vízen közlekedni, hogy másokat a horgászásban ne zavarjunk. A vízen közlekedő csónak feleljen meg a biztonsági előírásoknak.

II/10. A csónak rögzítéséhez használt karókat a horgászás befejezésével el kell távolítani.

II/11. A nagyfeszültségű távvezeték nyomvonala és a Bokodi közút közötti szakaszon csónakból horgászni tilos.

II/12. Elektromos csónakmotor használata előzetes egyeztetés alapján az OHE vezetősége által kiadott ENGEDÉLY birtokában megengedett.

III. HORGÁSZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

III/1. Vízterületeinken az éjjel-nappali horgászat megengedett, természetesen sötétedéstől napkeltéig (éjjel) a horgászhelyet (csónakot is) a partról jól látható módon ki kell világítani.

III/2. Felnőtt horgász 2 bottal, a zsinóron maximum 3-3 horoggal horgászhat.

III/3. Ifi horgász 1 bottal, a zsinóron maximum 3 horoggal horgászhat.

III/4. Gyermek horgász (felügyelet mellett) 1 db botra szerelt úszós készséggel horgászhat, de nemes halat nem tarthat meg. HA a legalább 12. életévét betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni, DE kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat 1db egyágú horoggal felszerelt horgászkészséggel.

III/5. 1 x 1 m-es kis halfogó háló használata csalihal fogásra engedélyezett (kivételt képez a tavaszi ragadozó tilalom időszaka).

III/6. Gyermek horgász csalihálót nem használhat.

III/7. A Majki középső-tavon az OHE tagjai, az Öreg tavon és a XVI/1-es tavon minden horgászatra jogosult, jégről, saját felelősségére horgászhat. Jégről horgászni csak nappal, jó látási viszonyok mellett szabad abban az esetben, ha a jég vastagsága eléri a 10 cm-t, nem olvad, illetve nem mozog. A kivágott léket távozáskor jól látható módon meg kell jelölni. A lék mérete nem haladhatja meg a 30x 30 cm-t. Gyermek és ifi horgász jégen csak felnőtt jelenlétében horgászhat. Az esetleges balesetekért az OHE felelősséget nem vállal.

III/8. Évente kifogható nemes hal az OHE vízterületein:

8.1 Felnőtt horgász részére 35 db nemes hal, az OHE vízterületein,

8.2 rokkant kedvezményt igénybe vevő felnőtt részére 18 db nemes hal, az OHE vízterületein,

8.3 ifi horgász részére 18 db nemes hal. az OHE vízterületein.

III/9. Ezen belül hetente fogható

9.1. felnőtt részére 3 db nemes hal,

 

9.2. ifi részére 2 db nemes hal.
A mennyiségi-korlátozással nem védett halfajokból hetente fogható 5 kg.

9.3. Gyermekhorgász mennyiségi és méretkorlátozás alá nem eső halból hetente 5 kg-ot foghat, a vonatkozó tilalmi idők figyelembe vételével.

III/10. Törpeharcsára minden engedéllyel rendelkező egyesületi tag bármikor horgászhat és a megfogott törpeharcsát súlykorlátozás nélkül megtarthatja.

III/11. A 6 kg feletti pontyot megtartani nem szabad. Azt kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

III/12. A hetenként megfogható nemes hal 3 db (ponty, csuka, süllő, amúr, balin, angolna, harcsa.)

III/13. A ragadozó halakra elrendelt tilalom időszakában harcsára horgászni március 1 – március 31 közötti időszakban csalihallal vagy halszelettel tilos.

Ilyenkor giliszta, pióca és más harcsa-csali használható (pergetni nem szabad).

III/14. A megtartani kívánt nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba a fogás időpontjának (hónap, nap, óra, perc), a hal súlyának és hosszának feltüntetésével. A dátumot a fogási naplóba arab számokkal kell beírni.

III/15. Az egyéb halat távozás előtt, becsült súlya alapján kell beírni a naplóba.

III/16. A megtartani kívánt halat haltartóban, élő állapotban vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell tisztítani, fajtától függetlenül. A keszegféléket sem szabad tartósan vödörben tárolni.

III/17. Az álláson szákban, hűtőszekrényben, hűtőládában fellelhető hal mennyisége nem lehet több a folyamatos kint tartózkodás során megfogott és a fogási naplóba bejegyzett mennyiségnél. Az ellenőr kérésére a hűtőszekrény, hűtőláda tartalmát meg kell mutatni! A horgászás befejezése után, távozáskor a megfogott halat a fogási naplóval együtt a távozó horgásznak magával kell vinni.

III/18. Méretkorlátozások: A 19 /4 pontban KÖZZÉTETT TÁBLÁZAT ÉRVÉNYES!

III/19. Tilalmi rendelkezések

19.1 Tilalmi időn kívül megfogott méretes süllőt meg kell tartani, azt visszaengedni tilos!

19.2 A horogra kívülről akadt halat megtartani TILOS!

19.3 Az OHE vizein az OHE tagjai sem napijeggyel, sem vendégjeggyel nem horgászhatnak.

19.4 Tilalmi idők, méret – és mennyiségi korlátozások: 

 

Érvényes az Oroszlányi Horgász Egyesület összes tavára:

Oroszlányi Hőerőmű hűtőtava; Bokodi öreg tó; XVI/1.sz.tó;  Majki középső tó, Majki alsó tó.

Halfaj

Tilalmi idő 
tól-ig

Méret 
korlátozás
cm

Mennyiségi 
korlátozás
alá 
tartozik-e?

Őshonos halfajok

domolykó

04.15 - 5.31

25

nem

jászkeszeg

04.15 - 5.31

20

nem

szilvaorrú keszeg

04.15 - 5.31

20

nem

garda

04.15 - 5.31

20

nem

paduc

04.15 - 5.31

20

nem

márna

04.15 - 5.31

40

nem

ponty

 

32

igen

balin

03.01 - 4.30

40

igen

compó

egész évben

25

nem

harcsa

 

60

igen

csuka

02.01.- 3.31

50

igen

sebes pisztráng

10.01.-3.31.

22

nem

menyhal

egész évben

25

nem

sügér

03.01.- 4.30

nincs

nem

fogassüllő

03.01.- 04.30

40

igen

kecsege

egész évben

nincs

nem

széles(arany)kárász

egész évben

nincs

nem

vágó durbincs

egész évben

nincs

nem

 

Idegenhonos halfajok

amúr

 

50

igen

fekete sügér

egész évben

nincs

nem

razbóra

   

nem visszaengedhető

ezüstkárász

   

nem visszaengedhető

busa

   

nem visszaengedhető

törpeharcsa

   

nem visszaengedhető

fekete törpeharcsa

   

nem visszaengedhető

naphal

   

nem visszaengedhető

amúrgéb

   

nem visszaengedhető

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5 Eltiltás alatt álló horgász az eltiltás ideje alatt állásán horgászás céljából vendéget nem fogadhat. Ha a horgászállást más, engedéllyel rendelkező családtag (férj, feleség, gyermek) is használja, az eltiltott horgász semmilyen módon nem kapcsolódhat be a horgászatba. Eltiltás alatt álló OHE tag az egyesület vizein más jogcímen
( jogi engedély, cserejegy) nem horgászhat.

19.6 Fogási napló tulajdonosának távollétében a naplóba bejegyzést senki nem tehet. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. Vízi járműből végzett horgászat esetén az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot. A bejegyzést többször is meg kell tennie, ha a vízpartot bármely időpontban elhagyja és a horgászatot ugyanazon a napon ismét megkezdi.

19.7 A horgászvízen (a stégen is) a horgász bevetett készségeit csak olyan távolságra hagyhatja el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A készségek őrzésével más személyt megbízni nem szabad.

19.8 Aki a horgászhelyet elhagyja, köteles készségeit a vízből kivenni.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
IV/1. Az OHE vízterületeinek megnevezése: Erőműi tó, Öreg-tó, XVI/1.sz. tó, Majki középső tó, Majki alsó tó. A fogási naplóban ilyen megnevezéssel kell szerepeltetni a tavakat.

IV/2. Aki az ellenőr felkérésre az ellenőrzéshez (tanúként) nem nyújt segítséget, fegyelmi vétséget követ el.

IV/3. Haltelepítések időszakában, vagy egyéb okból az egyesület vezetősége horgászati tilalmat rendelhet el, erről az éves körlevélben tájékoztatja a tagságot.

V. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK, ELŐÍRÁSOK

V/1. Erőműi tó
1.1 Az Erőműi tavon a vízszintingadozástól függetlenül, sohasem szabad a vízben állva horgászni vagy horgászkészséget bevetni. Alacsony vízállás esetén sem szabad a vízhiány miatt felszabadult mederterületre gépjárművel behajtani, ott sátrat felverni, tüzet rakni és szemetelni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amit normál vízállás esetén sem lehetne megtenni.
gépjárművel behajtani, ott sátrat felverni, tüzet rakni és szemetelni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amit normál vízállás esetén sem lehetne megtenni.
V/2. Öreg-tó
2.1 Az Öreg-tavon az OHE-tagok és az ide érvényes napi vagy cserejeggyel rendelkező vendégek horgászhatnak.
A tilalmi időkre a 19 /4 pontban KÖZZÉTETT TÁBLÁZAT ÉRVÉNYES!

2.2 Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.
2.3 Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.
2.4 Lékeléses horgászat, a vonatkozó szabályok betartása mellett, megengedett.
2.5. Csónak használata tilos!
2.6 Horgászni a tó minkét oldalán lehet. Tilos horgászni a Bokodi út mentén. (völgyzárógát)
2.7 Gépjárművel a vízpartra behajtani TILOS, a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

V/3. XVI/1. tó

3.1 A XVI/1. tavon az OHE-tagok és az ide érvényes napijeggyel rendelkező vendégek horgászhatnak.
A tilalmi időkre a 19 /4 pontban KÖZZÉTETT TÁBLÁZAT ÉRVÉNYES!

3.2 Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.
3.3 Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.
3.4 Lékeléses horgászat, a vonatkozó szabályok betartása mellett, megengedett.
3.5. Csónak használata tilos!
3.6 Horgászni a tó minkét oldalán, valamint a völgyzáró gáton lehet. Kivétel a táblával jelzett partszakasz.

V/4 Majki középső tó
4.1 A Majki középső tavon az OHE-tagok horgászhatnak. Ide sem napi sem cserejegy nem érvényes.
A tilalmi időkre a 19 /4 pontban KÖZZÉTETT TÁBLÁZAT ÉRVÉNYES!
4.2 Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.
4.3 Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.
4.4. Lékeléses horgászat, a vonatkozó szabályok betartása mellett, megengedett.
4.5. Csónak használata tilos!
4.6. Horgászni a tó mindkét partján lehet. A völgyzáró gáton horgászni tilos.
4.7. Gépjárművel a vízpartra behajtani TILOS, a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

V/5 Majki alsó tó

5.1 A Majki alsó tavon az OHE-tagok horgászhatnak. Ide sem napi, sem cserejegy nem érvényes.
A tilalmi időkre a 19/4 pontban KÖZZÉTETT TÁBLÁZAT ÉRVÉNYES!

5.2 Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.

5.3 Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.

5.4 Lékeléses horgászat nem megengedett.

5.5. Csónak használata tilos!

5.6 Horgászni a gátról ill a tó erdő felőli oldalán szabad, a gátra kerékpáron kívül más járművel felhajtani tilos.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VI/1. Általánosságban az Országos Horgászrendben foglaltakat kell betartani, kivéve a helyi mennyiségi, méret és tilalmi időkre vonatkozó előzőekben felsoroltakat.

VI/2. A horgászrend megsértői ellen az egyesület fegyelmi bizottsága eljárást folytat le az egyesület fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Súlyosabb esetekben az egyesület elnöke szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményezhet.

VI/3. Vendéghorgászt szabálysértés esetén az elnök saját hatáskörében (az eset súlyosságától függően) eltilthatja az OHE vizein történő horgászattól.

HORGÁSZREND érvényes: 2014. január 1 -től 

 

OROSZLÁNYI HORGÁSZ EGYESÜLET - Cím: 2840 Oroszlány Mészáros Lajos u. 2/a | Telefon: +36 34 / 361 - 314 | Fax: +36 34 / 560 - 166 | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.